• Z życia szkoły

    z_zycia_szkoly010 12 OLYMPUS DIGITAL CAMERA hv3a1560-kopia 20190204_135204 z_zycia_szkoly071 dsc00264 dscn1806 p1140994 dsc_367514

RODO- polityka ochrony danych osobowych

Załącznik nr 5a do polityki ochrony danych osobowych .

Informacja na dziennik elektroniczny

Informacja dla ucznia/rodziców ucznia / ustawowych przedstawicieli ucznia
w celu dopełnienia przez Administratora obowiązków informacyjnych

(Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą)

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dyrektor Szkoły informuje Panią/Pana, iż:
1. Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wlkp., ul. 3 Maja 7, 62-065 Grodzisk Wlkp. przetwarza dane osobowe Pani / Pana; dane osobowe Pani / Pana dziecka (ucznia Szkoły) oraz Pani/Pana dane osobowe – rodziców ucznia.
2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych (podmiot zewnętrzny ALPHA Tomasz Zaremba), mail: tzaremba@alpha-doradztwo.pl
3. Celem przetwarzania danych przez Szkołę jest prowadzenie działalności oświatowej oraz organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (Dz. U. 2017, poz. 59 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U.2017, poz.1643 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U.2016 poz. 1368 ze zm.).
4. Odbiorcami danych osobowych są:
a) Ministerstwo Edukacji Narodowej, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wlkp. , Kuratorium Oświaty, Poradnie psychologiczno – pedagogiczne.
b) pielęgniarka (higienistka szkolna) w zakresie stanu zdrowia ucznia Szkoły,
c) inspektor BHP Szkoły,
d) podmiot realizujący dowóz uczniów do Szkoły,
d) kluby sportowe, towarzystwa ubezpieczeniowe, ubezpieczyciele wycieczek szkolnych,
e) inne Szkoły, organizacje którym Szkoła udostępnia dane osobowe ucznia w ramach uczestnictwa ucznia w olimpiadach, konkursach szkolnych.
5. Okres przechowywania danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres przez który dane osobowe są przechowywane w Szkole jest obliczany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora (Dyrektora Szkoły) dostępu do danych osobowych której dane dotyczą, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), prawo ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
7. Posiada Pani/Pan prawo do zmiany wyrażonej zgody oraz prawo do jej wycofania.
8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych dziecka dla celów rekrutacyjnych oraz dla celów kształcenia w Szkole jest wymogiem ustawowym i ich niepodanie może skutkować nie przyjęciem do Szkoły.

Komentarze są wyłączone.