Deklaracja dostępności Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim

Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wielkopolski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie.

 • Data publikacji strony internetowej:2014-08-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:2021-08-02

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • nie wszystkie zamieszczane fotorelacje mają do każdego zdjęcia tekst alternatywny, a jedynie zbiorczą informację jakiej tematyki dotyczą fotografie,
 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych,
 • część dokumentów jest dostępna tylko w jednym w formacie,
 • do końca 2021 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych. Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem nowej strony internetowej podmiotu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:2021-07-20
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:2021-07-20

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiszowe służące do przemieszczania się po elementach strony

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

zmiana wielkości czcionki,
zmiana kontrastu.

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą standardowych skrótów klawiszy
TAB, SHIFT+TAB, ENTER.

[CTRL] -u uruchamia zaawansowany panel umożłiwiający:
- nawigację klawiaturą
- odczytywanie głosowe tekstów
- zmianę kontrastu
- podświetlenie linków
- powiększenie tekstu
- zwiększenie odstępów
- zmianę fontów na przyjazne dysflektyką
- powiększenie kursora
- nawigację po stronie po nagłówkach

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony. Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:
Firefox, Chrome, Internet Explorer:
[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
[CTRL] oraz [0] aby przywrócić pierwotny widok

W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności.

Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają wszelkich starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności. Dokładamy wszelkich starań by zdjęcia zawarte w serwisie posiadały zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor Szkoły Jadwiga Łacheta.
 • E-mail: dyrektor@logw.pl
 • Telefon: 61 44 45 398

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Powiat Grodziski 
 • Adres: ul. Żwirki i Wigury 1, 62-065 Grodzisk Wlkp
 • E-mail: starostwo@pgw.pl
 • Telefon: 61 445 25 01

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła mieści się w budynku z 1885 roku, który ma trzy kondygnacje: parter i dwa piętra. Szkoła zlokalizowana jest w dwóch budynkach. Budynek główny nie posiada wind ani toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do budynku prowadzą drzwi główne od ul. 3 Maja oraz drzwi od strony boiska. Żadne z wejść nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Przy drzwiach głównych zlokalizowany jest dzwonek, dzięki któremu do osoby dzwoniącej udaje się pracownik szkoły. Wspólnie z pracownikiem petent udaje się do drugiego budynku, po drugiej stronie ulicy, który nie posiada schodów i posiada toaletę dostosowaną do osób niepełnosprawnych, gdzie załatwia sprawę urzędową.  

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Klient może komunikować się z pracownikami szkoły przez: e-mail, dziennik UONET oraz telefonicznie.

W budynku preferowana jest obsługa alternatywna poprzez wyjście pracowników na zewnątrz do interesanta potrzebującego załatwić sprawy urzędowe. W budynkach nie znajdują się urządzenia lub inne środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, w tym pętla indukcyjna, system FM, system IR lub system Bluetooth. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Do obiektów szkolnych można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Co robimy żeby poprawić dostępność?

Zleciliśmy firmie zewnętrznej napisanie nowej strony internetowej uwzględniającej przepisy Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 poz. 848) oraz z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U.2019  poz. 1696)