Historia

Historia

Liceum im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim istnieje i funkcjonuje w naszym mieście już od dawna. W 2017 roku był uroczyście obchodzony jubileusz 90-lecia powstania szkoły i nadania jej imienia Juliusza Słowackiego. Jednak początki szkoły sięgają znacznie dalej i nierozerwalnie łączą się z tradycją szkolnictwa średniego w mieście, rozwijającego się na przełomie XIX / XX wieku. Gmach Liceum w stylu “okrągłego łuku” zbudowano w latach 1877-1885.

Oto najważniejsze daty związane z historią powstania szkoły:

1882 - Ówczesne niemieckie władze miejskie podjęły decyzję o utworzeniu w roku szkolnym 1883/ 84 Miejskiego Gimnazjum typu klasycznego z językami łacińskim, francuskim, greckim i dodatkowym językiem polskim. Szkołę umieszczono w budynku prywatnym przy Starym Rynku, a jej uroczyste otwarcie nastąpiło 5 kwietnia 1883.

1885 - W związku ze wzrastającą liczbą uczniów gimnazjum przeniesiono do nowo wybudowanego budynku, który do dzisiaj jest siedzibą szkoły.

1889 - Decyzją władz miejskich istniejące sześć lat gimnazjum zostało zamienione na Wyższą Szkołę dla Chłopców. Była to szkoła niemiecka ponieważ dwa lata wcześniej usunięto język polski z programu nauczania.

1919 - Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości szkoła przeszła pod zarząd polski. Sprawował go dyrektor Gimnazjum im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu prof. Borzucki. Utworzono też pierwszą klasę z polskim językiem wykładowym, w pozostałych oddziałach przywrócono naukę języka ojczystego.

1920 - Na wniosek ówczesnych władz kuratoryjnych połączono Wyższą Szkołę dla Chłopców z Wyższą   Szkołą dla Dziewcząt i na ich miejsce powołano Państwową Szkołę Wydziałową Koedukacyjną. Uroczystego otwarcia dokonano 11 grudnia tego roku.

1927 - Na bazie szkoły z roku 1920, utworzono Miejskie Gimnazjum Koedukacyjne typu humanistycznego z klasami I- IV. Wtedy też szkole nadano imię Juliusza Słowackiego. We wrześniu nastąpiła uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego.

1930/31 - Powołano Hufiec Szkolny Przysposobienia Wojskowego

14. IV. 1933 - Pierwsza matura

1939 - Działalność szkoły została zawieszona z chwilą wybuchu II wojny światowej i wkroczenia do miasta wojsk hitlerowskich. W gmachu szkolnym hitlerowcy utworzyli oddział sanitarny.

17. II. 1947 - Pierwszy, powojenny egzamin dojrzałości

1945 - Po wojnie 4 kwietnia na nowo otwarto Miejskie Gimnazjum i Liceum Koedukacyjne im. Juliusza Słowackiego Dyrektorem został mgr Stanisław Musiał. Od tej pory szkoła działa nieprzerwanie do dziś.

1950 - Zarządzeniem Ministra Oświaty i Wychowania Gimnazjum stało się Państwową Szkołą Ogólnokształcącą stopnia Licealnego.

17. II. 1947- Pierwszy, powojenny egzamin dojrzałości

01. II. 1950 - Zarządzeniem Ministra Oświaty i Wychowania szkoła zostaje
przekształcona w Liceum Ogólnokształcące

IV – V. 1966 - Udział szkoły w obchodach Tysiąclecia Państwa Polskiego

1970 - Powstaje Klub Pro Sinfonika

01. IX. 1977 - Rozpoczęło działalność Liceum Zawodowe o profilu rolniczym

24. IX. 1977 - Obchody 50 – lecia szkoły – Zjazd absolwentów i profesorów

1978 - Wyróżnienie Liceum Medalem im. Komisji Edukacji Narodowej

1980/81 - Remont generalny budynku głównego

27. 04. 1985 - Uroczyste przekazanie szkole sztandaru ufundowanego przez całą społeczność szkolną, absolwentów, rodziców i zakłady pracy

1985 - Wyróżnienie szkoły Medalem Śląskiego Okręgu Wojskowego za pracę wychowawczą o charakterze patriotyczno – obronnym

1985 - Wprowadzenie do programu nauczania trzeciego języka obcego, obok języka francuskiego (nauczanego od początku istnienia szkoły), języka rosyjskiego pojawił się język niemiecki

1987 - Obchody 60 – lecia szkoły; odznaczenie szkoły Odznaką Honorową Za Zasługi w Rozwoju Województwa Poznańskiego

1991 - Początek kontaktów i wymian międzynarodowych (Dania, Francja, Szwajcaria, Niemcy )

XII. 1992 - Powstaje I pracownia komputerowa

IX. 1993 - Wprowadzenie czwartego języka obcego – angielskiego

1996/97 - Remont kapitalny „małego” budynku

1997 - Uroczyste obchody 70-lecia istnienia placówki – uwieńczenie długotrwałych przygotowań.

1991 – 2004 - dalszy rozwój kontaktów międzynarodowych (Szwecja, Włochy, Czechy, Ukraina)

2002 - modernizacja sprzętu komputerowego; powstaje centrum multimedialne.

VI. 2007 - Organizacja wraz z samorządem gminnym I Grodziskiego Półmaratonu „SŁOWAKA”, corocznie kontynuowanego.

X. 2007 - Zjazd absolwentów z okazji obchodów 80-lecia szkoły.

2016 - Szkoła funkcjonuje nadal i jest jedynym liceum ogólnokształcącym w mieście. Dyrektorem szkoły, do roku 2022 jest mgr Jadwiga Łacheta.

X. 2017 - Zjazd absolwentów z okazji obchodów 90-lecia szkoły.

2021/2022 - Szkoła z sukcesami bierze udział w Wielkopolskiej Superlidze Liceów